АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/artliman/public_html/includes/menu.inc on line 1010.
Дата: 
06.02.2011

Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Краснолиманської міської ради

Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання:

Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Орендна плата за землю — це платежі, які орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору належить право користування земельною ділянкою.

  Земельний фонд Краснолиманської міської ради складає 19165 га, міста – 2621 га.

  На момент регулювання на території міської ради діяли рішення, які впорядковували ставки орендної плати за землю:

- від 14.03.2007 №5/10-440 “Об утверждении ставок  арендной платы за землю на территории  Краснолиманского городского совета” з доповненнями та змінами, внесеними до нього рішеннями від 30.05.2007р №5/12-577, від 03.12.2007р №5/18-1225 та від 27.02.2008р №5/21-1396.

    Податковим Кодексом України № 2756 від 02.12.2010 року, розділом ХІІІ “Плата за землю” внесені зміни до Закону України “Про оренду землі” від 06.10.1998 року №161.

    Відповідно до змін :

- Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою:

- для земель сільськогосподарського призначення — розміру земельного податку;

- для інших категорій земель — трикратного розміру земельного податку;

та не може перевищувати:

  а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), - 3 відсотки нормативної грошової оцінки; б) для інших земельних ділянок, наданих в оренду, - 12 відсотків нормативної грошової оцінки;      

   в) може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж у підпункті б, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

До складу земель Краснолиманської міської ради входять землі рекреаційного призначення, більша частина яких, знаходиться за межами населеного пункту. Податковим кодексом чітко встановлені ставки земельного податку за земельні ділянки розташовані в межах та за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких проведено та не проведено.

   Тому діючі на теперішній час рішення міської ради щодо встановлення ставок орендної плати за землю не в повній мірі відповідають положенням прийнятого Податкового Кодексу.

Цілі регулювання:

Метою регуляторного акту є внесення повної ясності та прозорості у взаємні відносини органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання в частині визначення ставок та річної суми орендної плати за землю.

   Прийняття даного регуляторного акту дозволить:

- удосконалити та привести у відповідність до чинного законодавства рішення міської ради щодо встановлення ставок орендної плати за землю;

- розширити та удосконалити перелік об'єктів, розташованих на орендованих земельних ділянках;

- забезпечити повний облік функціонального використання земель, їх користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- прогнозувати надходження до місцевого бюджету від сплати орендної плати за землю, що дасть можливість здійснювати повноваження, покладені на міську раду у вирішенні соціальних питань, фінансування програм освіти, охорони здоров'я, газифікації, житлово-комунального господарства, проведення заходів щодо охорони земель та раціонального їх використання.

Визначення альтернативних способів досягнення цілей регулювання:

   Приведення у відповідність до Податкового кодексу рішення міської ради в частині встановлення ставок оренди за землю, застосуванням при визначенні річної суми орендної плати для юридичних та фізичних осіб диференційного підходу, щоб уникнути двоякого тлумачення ставок орендної плати.

   Альтернативні способи досягнення мети відсутні. Вибраний спосіб є єдиним, оскільки позначені проблеми не можуть бути розв'язані шляхом ринкових механізмів і вимагають державного регулювання. У зв'язку з цим досягнення позначених цілей можливе лише шляхом ухвалення міською радою рішення «Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Краснолиманської міської ради».

Механізми  та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми:

   Вказану вище проблему планується вирішити шляхом:

 Затвердження ставок орендної плати від 3 до 12% від нормативної грошової оцінки з урахуванням функціонального використання земельних ділянок, які знаходяться в межах населеного пункту, при цьому більшість ставок залишаються без змін. Пропонуються наступні зміни та доповнення:

 • Розміщення об'єктів по торгівлі промисловими товарами орендна ставка змінюється з 4% на 5%
 • Розміщення ларьків, павільонів, літніх торгівельних площадок орендна ставка змінюється з 9,5% на 10%
 • Для земель рекреації в районі населених пунктів: Щурове, Брусівка, Старий Караван та інші (окрім району “Голубих озер”)
 • розміщення баз відпочинку, пляжів, об'єктів стаціонарної рекреації орендна ставка змінюється з 3% на 7%;
 • земельні ділянки, які надані для дачного будівництва, будиночків відпочинку орендна ставка змінюється з 3% на 12%;
 • у разі невикористання земельних ділянок за призначенням, а також для не працюючих баз відпочинку, дитячих таборів та інших об'єктів рекреації орендна ставка змінюється з 3% на 12%;
 • розміщення лодочних станцій орендна ставка змінюється з 3% на 10%;
 • за земельні ділянки, нормативна грошова оцінка яких не проведена, сума річної орендної плати буде дорівнювати 10-кратному розміру земельного податку.

Розміщення об'єктів рекреаційного призначення (в районі "Голубих озер"):

На земельних ділянках, нормативна грошова оцінка, яких проведена:

- для юридичних осіб (площа земельних ділянок більш ніж 1га) ставка змінюється з 5% на 7%

- для фізичних осіб та юридичних осіб (площа земельних ділянок до 1га) ставка встановлюється 12%

 • на земельних ділянках, нормативна грошова оцінка, яких не проведена, сума річної орендної плати буде дорівнювати 10-кратному розміру земельного податку.

 Землі сільськогосподарського призначення:

 • рілля –  орендна ставка змінюється з 70 грн. на 100 грн. за 1 га;
 • пасовища –   орендна ставка змінюється з 25 грн. на 40 грн. за 1 га;
 • сінокосіння  –  орендна ставка змінюється з 30 грн. на 50 грн. за 1 га;
 • огороди  –  орендна ставка змінюється з 0,70 грн. на 1,00 грн. за 0,01 га.

 Землі для видобутку піску — ставка буде дорівнювати 7-кратному розміру земельного податку.

 • Інші земельні ділянки, які не увійшли до переліку ставка встановлюється 5%.
 • Вводиться ставка під розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності – 12%

  На забезпечення таких принципів державної регуляторної політики, як передбачуваність та прозорість, передбачається:

- оприлюднити проект рішення та Аналіз регуляторного впливу з метою одержання зауважень та пропозицій, встановивши для цього місячний термін з дня оприлюднення;

- узагальнити зауваження та пропозиції, які надійдуть до міської ради від орендарів земельних ділянок;

- доопрацьований проект рішення з врахованими пропозиціями затвердити на засіданні міської ради та оприлюднити прийняте рішення, дію якого пропонується ввести з 1 квітня 2011 року.

 Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз вигод та витрат:

Запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оренду землі», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, у яких земельні ділянки знаходяться в оренді; інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

Основними групами впливу даного документу слід вважати:

- орган місцевого самоврядування;

- територіальну громаду міста Красний Лиман;

- громадян та юридичних осіб, у яких земельні ділянки знаходяться в оренді.

 

Група впливу Вигоди Витрати
Орган місцевого самоврядування Збільшення бази оподаткування та обсягу  надходжень до місцевого бюджету; Позитивний імідж влади; Наявність більш повної інформації про земельні ділянки, які передаватимуться в оренду  Процедура розробки регуляторного акту
Територіальна громада міста Красний Лиман Регулювання та планування надходжень до міського бюджету, більш ефективне  використання земельних ресурсів територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери міського господарства. Розширення ринку послуг, які надаються орендарями Відсутні  
Юридичні та фізичні особи, яким передані земельні ділянки в оренду Підвищення відповідальності за не ефективне використання земельних ділянок; Зменшення не офіційних видатків внаслідок зменшення рівня корупції; Розширення кола потенційних орендарів; Збільшення прибутку внаслідок встановлення мінімальних ставок оренди землі для промислових підприємств, а також для тих, що займаються випуском продуктів харчування.     Витрати часу для оформлення право установчих документів; Витрати на отримання довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; Фінансова відповідальність за порушення умов договору оренди.

За 2010 рік за оренду землі надходження до бюджету склали 4166,3 тис.грн (з яких 75% - 3124,7 тис. грн надійшло до міського бюджету, а 25% в  сумі 1041,6 тис.грн до обласного бюджету).

 Станом на 01.01.2011 року Краснолиманська міська рада має 424 договори  оренди землі.

У разі прийняття регуляторного акту:

 • По землям рекреації надходження до міського бюджету очікувано збільшуться на 594,1 тис. грн., перегляду будуть підлягати 139 договорів оренди. По 53 договорам річна сума орендної плати буде зменшена на 166,5 тис. грн.,  по 86 договорам орендна плата  очікувано збільшиться на 760,6 тис. грн.
 • По землям сільськогосподарського призначення  - будуть переглянуті 9 договорів, надходження збільшаться на 14,6 тис. грн. в рік.
 • По човновим станціям по 2 договорам оренди – сума збільшення складе 4,3 тис. грн. на рік.
 • По іншим – 36,4 тис. грн.

У 2011 році до місцевого бюджету надходження за оренду землі можуть збільшитись  всього на 324,7 тис. грн., так як рішення буде введене в дію з 1 квітня 2011 року.

Обгрунтування строку дії регуляторного акта:

 Регуляторний акт “Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Краснолиманської міської ради” впроваджується  на необмежений термін та може бути змінений в разі виникнення такої потреби внаслідок зміни чинного законодавства.

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження  результативності регуляторного акта:

 Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись відділом економіки міської ради згідно з Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”:

 • базове відстеження протягом 45 днів з дня набрання чинності регуляторного акта;
 • повторне відстеження через рік після набрання чинності регуляторного акта;
 • періодичне відстеження один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Аналіз розроблено відділом економіки міської ради.

 

Міський голова                                                                                              Л.Г.Перебийніс

Начальник відділу економіки міської ради                                                        Н.П. Авдєєнко

 


Fatal error: Call to a member function return_links() on a non-object in /home/artliman/public_html/sites/all/themes/krliman/page.tpl.php on line 144